Domoljubni radio

Portal domoljubnog radija

Gospodarstvo

Što poduzetnicima donose porezne promjene koje stupaju na snagu 01.01.2020.

U nastavku donosimo bitne porezne promjene koje u okviru 4. kruga poreznog rasterećenja stupaju na snagu 1. siječnja 2020.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) –Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

– zadržana opća stopa od 25%

– proširen obuhvat stope od 13%

 •        ​za nositelje fonogramskih prava
 •        za pripremanje i usluživanja jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu čime su obuhvaćeni i catering objekti, te objekti jednostavnih usluga (klupa, štand, kolica i sl.),

– povećan prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 7,5 mil kn

– izjednačena primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa (zdravstvo, školstvo i sl.) kada iste obavljaju osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti odnosno primjena oslobođenja neovisno o institucijskom obliku pružatelja usluge

– usklađenje s Direktivom Vijeća EU – pojednostavljenje kod premještanja dobara u drugu državu članicu EU; definiranje isporuke s prijevozom kod isporuka u nizu i određivanje PDV ID broja kao materijalnog uvjeta za primjenu oslobođenja.

Primjerice, kako nam poručuju iz Ministarstva kulture, člankom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine; broj 121/19) koji stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, propisano da sePDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13 % na usluge i povezana autorska prava pisacaskladatelja umjetnika izvođača te nositelja fonogramskih prava koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo. Navedenom izmjenom Zakona o porezu na dodanu vrijednost izjednačit će se stopa PDV-a za usluge i povezana autorska prava nositelja fonogramskih prava te za usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo.

Porez na dobit – Zakon o izmjenama i​ dopunama Zakona o porezu na dobit​​

– uveden novi godišnji prag prihoda od 7,5 mil kn za:

 1. primjenu stope od 12%
 2. obvezu utvrđivanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga prema računovodstvenim propisima fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
 3. mogućnost izbora načina utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu
 4. gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija glede mogućnosti plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu

– usklađenje s Direktivom Vijeća EU – o uvođenje pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta: odredbe o izlaznom oporezivanju i rješavanju hibridnih neusklađenosti

– skraćen rok za podnošenje P​​​​​D prijave –  kod otvaranja stečaja i statusnih promjena na 30 dana, a kod prestanka poslovanja (okončanje likvidacije, prestanak bez likvidacije i svaki drugi prestanak poslovanja) na 8 dana

– obveza najave radnji koje vode prestanku poslovanja, premještanju u inozemstvo ili u slučaju statusnih promjena – u roku od 30 dana prije pokretanja postupka uz dostavu podataka o poreznom savjetniku ukoliko je uključen u taj postupak

– inozemnim isplatiteljima naknade propisana je mogućnost uplate poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša)

Porez na dohodak – Zakon o​ izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

– povećan osnovni osobni odbitak s 3.800 kn na 4.000 kn

– umanjena porezna obveza za 100% mladima do 25 godina života te za 50% mladima od 26 do 30 godina života za plaću do godišnje osnovice od 360.000,00 kn

– u cenzus od 15.000,00 kuna za uzdržavanog člana ne ulaze naknade učenicima dualnog obrazovanja i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja

– proširen obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak:

 •        primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu
 •        naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa
 •        uplate premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa

– naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja iznad propisanog neoporezivog iznosa smatraju se drugim dohotkom

– predujam poreza na dohodak od drugog dohotka kojeg ostvaruju učenici i studenti na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga obračunava se na iznos primitka nakon odbitka propisanog neoporezivog iznosa od 15.000,00 kn i osnovnog osobnog odbitka

– poslodavcima se omogućava uvid u poreznu karticu pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada, a najkasnije do dana dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada kod tog poslodavca.

– poslodavcu/isplatitelju plaće omogućava se uvid u neiskorišteni iznos osobnog odbitka bivšeg radnika najkasnije do dana dospjelosti plaće s ciljem administrativnog rasterećenja

– poslodavcu/isplatitelju omogućava se uvid u isplaćene neoporezive primitke koje radnik može ostvariti od više poslodavaca zbog čega ti radnici više nemaju obvezu podnošenja izjava o primljenim neoporezivim primicima

– izjednačen porezni tretmana otpisa pojedinih tražbina kod obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i kod obveznika poreza na dobit

– porez i prirez porezu na dohodak od najma u turizmu u paušalnom iznosu plaća se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalaze

– propisana obilježja nesamostalnog rada utvrđivanjem kroz tri kriterija:

 1. kontrola ponašanja
 2. financijska kontrola
 3. odnos među strankama

– uređena obveza samozaduživanja obveznicima poreza na dohodak koji dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuju u paušalnom iznosu, više neće utvrđivati Porezna uprava rješenjem, već će se ista utvrđivati temeljem izvješća

– pojednostavljen način izvješćivanja o primljenim inozemnim primicima.

Opći porezni zakon – Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona​​

– proširene odredbe o prividnim pravnim poslovima u dijelu korištenja poreznih pogodnosti s ciljem i svrhom za koju nisu namijenjene – jačanje načela „Sadržaj iznad forme“

– iznimno od posebnih propisa poreznom obvezniku koji dobrovoljno prijavi inozemni primitak radi plaćanja dužnih poreza i doprinosa omogućen nastanak porezne obveze danom prijave inozemnog primitka neovisno kad su primici zaista ostvareni

– u razdoblju od dana smrti poreznog obveznika te sve do izvršnosti rješenja o pravnim sljednicima, ne teče zastara za dug ostavitelja u trenutku smrti

Fiskalizacija – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom​​​

– od 1. travnja 2020. godine uvedena obveza fiskaliziranja pratećih dokumenata (ponuda, narudžba i slično) koji se izdaju prije računa na kojima se navode podaci o plaćanju

– od 1. siječnja 2021. godine uvedena obveza iskazivanja dvodimenzionalnog koda (QR kod) na računu

Poseban porez na motorna vozila – Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o poseb​nom porezu na motorna vozila​​​

– primjena oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe samo pod uvjetom darovanja motornog vozila između bračnih drugova, potomaka i predaka koji čine uspravnu liniju te posvojenika i posvojitelja i da je motorno vozilo u Republici Hrvatskoj već registrirano na darovatelja.

Administrativna suradnja u području poreza – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza​

– usklađenje s Direktivom Vijeća EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje

– rok za dostavu informacija o prekograničnim aranžmanima za posrednike je 30 dana od dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje stavljen na raspolaganje s ciljem njegove provedbe ili dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje spreman za provedbu ili trenutka kada je napravljen prvi korak u provedbi prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje. Posrednici dostavljaju informacije i u roku od 30 dana počevši od dana nakon što su, izravno ili posredstvom drugih osoba, pružili potporu, pomoć ili savjet. Obveza podnošenja informacija prvenstveno je određena za posrednika. Ako nema posrednika ili se radi o primjeni izuzeća zbog obveze čuvanja profesionalne tajne, obveza izvješćivanja prenosi se na relevantnog poreznog obveznika. piše lider

Mario Strinavić

Preuzmi PDF